CÉGALAPÍTÁS INFO VONAL :+36 20 5702917

Az utolsó hónapban vagyunk! 

Ide kattintva máris megadhatja az adatokat, az Önhöz legközelebb eső ügyvéd pedig felveszi Önnel a kapcsolatot: On-line adatlap: Cégmódosítás

Minden amit a kötelező cégmódosítás témában tudni érdemes:

Kit érint mindenképpen a kötelező cégmódosítás?

 

- A 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot.

 

Kit érinthet még egyéb okból a módosítási kötelezettség?


Nem a legkisebb jegyzett tőkére vonatkozó új szabály, hanem a társasági törvényt felváltó 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Új Ptk) szabályaival való összhangba hozása miatt:

 

- a 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaságokat, akiknek a jegyzett tőkéje ugyan eléri a hárommillió forintot, de létesítő okiratuk valamely rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel. 


- azon egyéb gazdasági társaságokat, pl. Bt, KKt, Rt, amelyeknek a létesítő okirata nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel.

Honnan tudhatom, hogy a cégem létesítő okiratának rendelkezései összhangban állnak-e az új Ptk rendelkezéseivel?

 

Az új Ptk és a társasági szerződés (vagy alapító okirat) rendelkezéseinek összevetésével. Amennyiben a létesítő okirat legutolsó állapotában konkrét utalásokat talál a hatályát vesztett Gazdasági Társaságokról szóló törvényre (pl. "Gt 131 (1) bekezdése") akkor abban az esetben is módosítani kell a céget, ha annak a jegyzett tőkéje egyébként a 3 millió forintot eléri. 

A társasági szerződés szkennelt példányának megküldésével partner ügyvédi irodáinknál is érdeklődhet arról, hogy az Ön cégét érinti-e módosítási kötelezettség.

Irodáink elérhetőségei: Cégmódosítással foglalkozó ügyvédi irodák


A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat - általános hivatkozásként - a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.

A kötelező cégmódosítás illetve a tőkeemelés határideje:

 

A hárommillió, vagy annál magasabb tőkével rendelkező kft-ék esetén 2014. március 15-ét követő első társasági szerződés (alapító okirat) módosítással egyidejűleg kell a változtatást elvégezni. Az ilyen korlátolt felelősségű társaságok Ptk .-hoz való igazításának határideje, melyek törzstőkéje eléri a 3 milliót továbbra is 2016. március 15.

Ha a tőke nem éri el a hárommillió Forintot, akkor 2 + 1 éves határidőn belül, legkésőbb 2017. március 15-ig kell a módosításnak eleget tenni. 

Ennek hiányában közkereseti társaság és betéti társaság esetén legkésőbb 2015. március 15-ig, korlátolt felelősségű társaság esetén 2017. 03. 15-ig, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-ig kell benyújtani a változás bejegyzési kérelmet. 

Adja meg a módosítandó cég adatait azonnali ajánlatkéréshez: Cégmódosítás (A legjobb ajánlat)


Mit csináljak, ha nincs pénzem a tőkeemelésre?

 

Tőkeemelés apporttal, tagi kölcsön apportálása

A tőkemeleés nem pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával (apport) is történhet. Bármilyen vagyoni értékű dolog tulajdonjoga, vagy kapcsolódó jog lehet ez, de vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, a szabad eredménytartalékból is emelhető a tőke. A törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege vagy a közbenső mérleg szükséges. 

A gazdasági társaságoknál a törzstőke, alaptőke felemelhető nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, így a társaság tagja által a társaság részére rendelkezésre bocsátott, a társaság által elismert tagi kölcsön összegével is. Számviteli szempontból tehát nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa nyújtott kölcsönből származó követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre bocsássa. 
 
A jegyzett tőke-emelés bejegyzését követően a társaságnak az apport miatt önmagával szemben lesz követelése. Ezáltal a tagi kölcsön miatt korábban a társaságnak a tulajdonossal szembeni kötelezettsége is a társasággal szembeni kötelezettséggé válik. A kötelezettség és a követelés összevezetésével a társaságnak a tagi kölcsön miatti kötelezettsége megszűnik. Ez esetben a tag nem elengedi a követelését, hanem beapportálja a társaságba. A követelés átruházására tehát nem ingyenesen kerül sor, hiszen annak ellentételezéseként az apportot adó tag különböző társasági jogokat (szavazati, osztalékjog stb.) szerez a társaságban. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 11. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. 
 
Az Itv. 102. § (1) bekezdés d) pontja szerint vagyoni értékű jog: a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelői jog, az önálló orvosi tevékenység praxisjoga, az üzembentartói jog, továbbá ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés. 
 
Továbbá az ilyen juttatás a visszterhes vagyonátruházási illetéknek sem tárgya.[Itv. 18. § (2) bek.] 
 
Az Itv. fentebb idézett rendelkezéseinek együttes olvasata alapján tehát sem a társaságnál, sem a tagnál nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség a tagi kölcsönből megvalósított törzstőke emelés esetén. 

 

Átalakulás

- Átalakulhat olyan gazdasági társasággá (pl. betéti társaság), amelynél nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke. (Ezt a megoldást a könyvvizsgálati kötelezettség és a viszonylag magas költség és hosszadalmas eljárás miatt nem javasoljuk)

A törzstőkeemelésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia és társasági szerződés módosításról nem határozhat. 

Be kell fizetnem a bankba a tőke különbözetet?

 

A tőke rendelkezésre bocsátása a társaság házipénztárába történő befizetéssel is teljesíthető, illetőleg a szabad eredménytartalék terhére is. A tőkeemelés apporttal is teljesíthető. 

Mennyibe kerül a kötelező cégmódosítás?

 

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az a fentiek szerinti társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem ileti meg céget. 

Az ügyvédi díjakról irodáinknál közvetlenül érdeklődjön:

Cégmódosítással foglalkozó ügyvédi irodák

vagy a cégeadatok megadásával kérjen konkrét ajánlatot a kötelező cégmódosítás lefolytatására: On-line adatlap: Cégmódosítás

És ha nem csinálok semmit?

 

Azon céget, amely fenti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja. (Megjegyezzük, hogy a törvényi előírás ellenére a cégbíróságok egységes gyakorlata a korábbi években nem ez volt.)

Legyen óvatos a zugírászokkal!

  Kéretlen levelekben, cégtemetők és különböző gazdasági társaságok kínálnak kétes kimenetelű jogi szolgáltatást, ingyen könyvelést, székhelyszolgáltatást, sokszor félrevezető információkkal. A törvény szerint jogi képviseletet és cégbejegyzési ügyben történő közreműködést csak ügyvéd vagy közjegyző láthat el. Gazdasági társaságok, így különböző kft-k vagy egyéb cégek nem.

 

Részvénytársaságokat érintő változások:

A Ptk. hatálybalépését követően nyilvánosan működő részvénytársaság már nem alapítható, nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzése iránti kérelem nem nyújtható be. A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló olyan nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve a Ptk. szerinti tőzsdére, köteles részvényeit 2016. március 15-éig a tőzsdére bevezetni vagy működési formájának megváltoztatásáról, illetve átalakulásáról, egyesüléséről határozni.

A Ptk. hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló részvénytársaság esetén a jegyzett tőkének a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás arányára vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni.

.

Nincs már szüksége a cégre?

Adja át az üzletrészt. Irodáinkban sokan érdeklődnek átvehető cég iránt. Az üzletrész átruházásával a legegyszerűbb és leggyorsabb módon válhat meg a szükségtelen cégtől. Kizárólag tartozásmentes, ÁFA körbe tartozó cégek átruhzásában tudunk segíteni. Küldjön e-mailt az info@cegalapitas.net címre. 

Irodáink országszerte:

Ügyvédeink elérhetőségei

Ügyvédet keresünk

Bács Kiskun Megye, Borsod Megye, Vas Megye, Veszprém Megye és Zala Megye területre ügyfeleink kiszolgálására együttműködő ügyvédet keresünk! Amennyiben Ön ügyvéd, várjuk jelentkezését az info@cegalapitas.net címen. Egy megyére vonatkozóan csak egy ügyvéddel kívánunk megállapodást kötni. 

 

 

Adja meg e-mail címét és elküldjük a cégmódosítással kapcsolatos tudnivalókat és ajánlatot