Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

021001 - Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdő, erdősáv telepítése: a fásítás, az erdő felújítása (újraültetése és átültetése), gyérítése, fenntartása
- az erdei bokor és más fás növényi (pl. tüzelésre, papírgyártásra alkalmas és egyéb) faanyag termelése
- az erdei faiskola működtetése
Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben egyaránt lehet végezni.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a karácsonyfa termesztése, lásd: 012903 - Karácsonyfa termesztése
- a faiskolák üzemeltetése, kivéve erdei faiskolák, lásd: 013003 - Gyümölcs-, díszfaiskola
- a vadon termő gomba, az egyéb nem fa erdei termékek gyűjtése, lásd: 023001 - Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)
- a fa fűrészelése, gyalulása és egyéb gépi megmunkálása, lásd: 161001 - Fűrészárugyártás m.n.s.
- a faforgács, egyéb fanyesedék termelése, lásd: 161001 - Fűrészárugyártás m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

Erdőgazdálkodás

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő jogszerű használó. Az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek - a haszonvételi joggyakorlás kivételével - az erdőgazdálkodót illetik, illetve terhelik.

Az erdőgazdálkodó, valamint a használatában álló erdő, illetve erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület (a 18-21/B. § tekintetében a továbbiakban együtt: erdőnek minősülő föld) adatairól az erdészeti hatóság nyilvántartást vezet (a továbbiakban: erdőgazdálkodói nyilvántartás).

Az erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő adatok változását - a

- használati megosztás esetén a földrészlet részterületének azonosítására a használati rendben alkalmazott alszám,

- a használat jogcíme

kivételével - 30 napon belül az erdészeti hatósághoz bejelenti. Az erdészeti hatóság a bejelentésben foglalt változásokat a nyilvántartáson átvezeti.

Az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek a nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkeznek és - a határozott idejű szerződéseket kivéve - a nyilvántartásból való törléssel szűnnek meg.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba adat bejegyzésének, megváltoztatásának vagy törlésének közhiteles hatósági nyilvántartásból történő adatátvétel, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat alapján van helye.

Aki erdőnek minősülő föld használatára jogosult - a haszonvételi joggyakorló kivételével -, köteles azt a használati jog fennállását igazoló okiratok benyújtásával, a használati jogosultság keletkezésétől számított 30 napon belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai országosan vezetettek, - a 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 18. § (7) bekezdés a) pont ab), ac), ae) és af) alpontjában foglaltak kivételével - nyilvánosak, azokból az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - elektronikus úton is - hiteles vagy nem hiteles, illetve teljes vagy szemle másolat adható.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás

a) a természetes személy erdőgazdálkodó esetén a következő adatokat tartalmazza:

aa) családi és utónév, ideértve a születési családi és utónevet,

ab) születési hely, idő,

ac) anyja neve,

ad) állandó lakhely,

ae) adóazonosító jel vagy adószám,

af) a mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs szám,

ag) erdőgazdálkodói kód,

ah) levelezési cím

Engedélyt előíró jogforrás:

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet erdőgazdálkodó esetén a következő adatokat tartalmazza:

ba) szervezet megnevezése,

bb) székhely,

bc) képviselő neve,

bd) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén a statisztikai számjel,

be) adószám,

bf) a mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs szám,

bg) erdőgazdálkodói kód

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) az erdőgazdálkodó használatában álló, erdőnek minősülő földre vonatkozó következő adatokat tartalmazza:

ca) a település neve,

cb) a földrészlet fekvésének (belterület, külterület) megjelölése,

cc) a földrészlet helyrajzi száma,

cd) az alrészlet jele,

ce) használati megosztás esetén a földrészlet részterületének azonosítására a használati rendben alkalmazott alszám,

cf) a földterület erdészeti azonosítója,

cg) a használt terület nagysága,

ch) a használat jogcíme,

ci) a nyilvántartásba vétel időpontja,

cj) a használat időtartama,

ck) erdőfelújítási biztosíték nyújtási kötelezettség fennállása

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) az erdőgazdálkodó által alkalmazott erdészeti szakszemélyzetre, jogosult erdészeti szakszemélyzetre, illetve erdészeti szakirányító vállalkozásra vonatkozóan annak a szakirányítói névjegyzékben rögzített nyilvántartási kódja.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás

a) a Tv. 18. § (7) bekezdés a) pont ag) alpontjában, és b) pont bg) alpontjában, valamint

b) a Tv. 18. § (7) bekezdés c) pont ch)-cj) alpontjában foglalt, az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott földrészletekre, illetve alrészletekre vonatkozó adatok tekintetében

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A Kormány erdészeti hatóságként

a) a minisztert,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

d) a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatalt,

e) a Nemzeti Földügyi Központot (továbbiakban NFK) jelöli ki.

Erdészeti hatóságként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az erdőterület fekvése szerint illetékes, az R. 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatal jár el. Budapest területén fekvő erdőterület esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Az erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el. Az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az R. 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében az ország egész területére kiterjed, valamint az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal az R. 12. § (6) bekezdésében meghatározott feladat tekintetében az ország egész területén eljár.

Az NFK feladatkörét érintően vezeti

a) az Országos Erdőállomány Adattárat,

b) a 2009. évi XXXVII. Törvény (továbbiakban Evt.) 98. § (1) bekezdése szerinti névjegyzéket (az erdészeti hatóság az erdészeti munkák szakmai irányítására és az erdő őrzésére, valamint az erdőkezelésre jogosult személyekről, illetve vállalkozásokról erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezet),

c) az Evt. 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást (erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő jogszerű használó).

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)