Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

201101 - Ipari gáz gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari és gyógyászati alkalmazású, cseppfolyós vagy sűrített, szervetlen gáz gyártása:
- elemi gáz
- cseppfolyós vagy sűrített levegő
- hűtőgáz (klímagáz)
- ipari gázelegy
- semleges gázok (például a szén-dioxid)
- szigetelőgáz
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a metán, az etán, a propán, a bután kitermelése, lásd: 062001
- a kőolaj-finomítókból kinyert gáznemű fűtőanyagok (például: etán, propán, bután) gyártása, lásd: 192001 - Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység:

Vegyipar

Csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan:

Szervetlen anyagok előállítása:

- nitrogén-oxidok

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Töltési tevékenység végzése.

Fogalmak:

Töltő berendezés: a gázt szállítható nyomástartó berendezésből nyomástartó berendezésbe lefejtő berendezés, ha töltési képessége nagyobb, mint 1000 kg/h, valamint a nyomástartó berendezésből a gázt szállítható nyomástartó berendezésbe, vagy hordozható tűzoltó készülék palackba vagy légzőkészülék palackba töltő berendezés, ha a töltési képessége nagyobb, mint 10 kg/h.

Üzemeltetés: a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés biztonságos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása és a berendezés rendeltetésszerű működtetése, beleértve az üzembevételt, az üzemzavar elhárítást, az üzemen kívül helyezést, a karbantartást, valamint az üzemeltető ellenőrzéseit is.

Üzemeltető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki nyomástartó berendezéssel, töltő berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a berendezéssel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére írásban feljogosított.

Engedélyező hatóság: Gázpalackot csak az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény használatba vételére engedélyt kapott.

A nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembevételi engedélye iránti kérelmet az üzemeltető vagy megbízottja nyújtja be.

Az üzembevételi engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele - mobil nyomástartó berendezések esetének kivételével - a létesítési engedély megléte és az abban előírtak teljesülése.

Az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapot, vagy a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú töltő berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapot, vagy a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú nyomástartó és töltő berendezés változás bejelentőlapot

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 9. §-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt, továbbá

c) a Kormány által rendeletben kijelölt szakhatóságok számára készített dokumentációkat.

Mobil nyomástartó berendezés esetén az üzembevételi engedély iránti kérelem az R. 9. §-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáción felül tartalmazza:

a) a nyomástartó berendezés rendeltetését, és

b) az időszakos ellenőrző vizsgálatok elvégzésére az üzemeltető által kijelölt telephely címét.

A Hatóság az üzembevételi engedélyezési eljárás során vizsgálja a létesítési engedélyben előírt feltételek teljesülését, létesítési engedélyre nem kötelezett berendezések esetén a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltak teljesülését, továbbá a nyomástartó berendezés, töltő berendezés rendeltetésszerű állapotának és a biztonságos működésnek a feltételeit.

Ha a Hatóság nem írta elő a létesítési engedélyben a próbaüzemeltetésnek - az üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően történő - lefolytatását, a Hatóság az üzemeltető üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően benyújtott kérelmére az üzemeltetőnek az alapvető műszaki biztonsági követelmények meglétéről szóló nyilatkozata alapján - az R.-ben meghatározott előírások teljesülése esetén - elrendeli a próbaüzemeltetés lefolytatását. A próbaüzemeltetés időtartamát az adott nyomástartó berendezés jellegétől függően a Hatóság állapítja meg, legfeljebb hat hónapban, ami kérelemre egy alkalommal további három hónapra meghosszabbítható. A határidő letelte után üzembevételi engedélyezési eljárásban bírálható el a berendezés alkalmassága.

A Hatóság által elrendelt próbaüzemeltetés időtartama alatt a nyomástartó berendezésekre, töltő berendezésekre az üzembevételi engedéllyel rendelkező berendezésekre előírt követelmények vonatkoznak.

Az üzemeltető az üzembevételi engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentációt a nyomástartó berendezés, töltő berendezés teljes élettartama alatt megőrzi.

Az üzembevételi engedély határozatlan ideig hatályos. A folytonos üzemben működő nyomástartó berendezések szerkezeti és szilárdsági ellenőrző vizsgálatát a tervezett karbantartási üzemleállások során kell megtartani, legalább a ciklusidőnek megfelelő naptári éven belül.

Létesítési engedéllyel létesülő nyomástartó berendezés, töltő berendezés esetében az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmát az R. 9.§ (2) bekezdésben és az R. 10. § (1) bekezdésében foglaltak, a létesítési engedélyezési eljárásra nem kötelezett mobil nyomástartó berendezések esetében az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmát az R. 9.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak határozzák meg.

Az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) - ha a kérelem benyújtását megelőzően még nem bocsátották a Hatóság rendelkezésére - a nyomástartó berendezésnek a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben előírt megfelelőségi tanúsítványt

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

b) nyomástartó létesítmény esetén az R. 10. § szerinti üzemeltetési utasítást

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

c) az engedélyezett (bejelentett) és kivitelezett állapot közötti eltérést feltüntető megvalósulási tervet és az eltérésre vonatkozó tervezői jóváhagyást

Bejelentést előíró jogforrás:

d) a létesítési dokumentációban és a hatósági engedélyben előírt esetleges ellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyveit, használt nyomástartó berendezés esetén a berendezés állapotának, adott célra történő alkalmasságának igazolását is

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

e) ha a Hatóság a létesítési engedélyben előírta a próbaüzemeltetésnek az üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően történő lefolytatását, vagy ennek hiányában az üzemeltető kérelmezte a próbaüzemeltetés elrendelését és a Hatóság azt elrendeli, a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban közzétett szempontok szerint kiértékelt próbaüzemeltetés lefolytatásának igazolását és

f) az érintett közmű üzemeltetők, közszolgáltatók írásbeli hozzájáruló nyilatkozatait.

A Hatóság kijelölése:

A Kormány a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a - 13. § (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (továbbiakban: Hatóság), másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)