Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

812904 - Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a rovarok, rágcsálók valamint egyéb kártékony állatok kiirtása
- a füstölés, valamint a kártevő figyelő szolgálat
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mezőgazdasági kártevők írtása (ideértve a mezei nyulakat is), lásd: 016103 - Mezőgazdasági kártevőirtás
- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfiól, disznóól, stb.) takarítása, lásd: 016201 - Állattenyésztési szolgáltatás
- a faanyag impregnálása, lásd: 161001 - Fűrészárugyártás m.n.s.
- az épületek azbeszt-, ólom- stb.szennyeződés-mentesítése, lásd: 390001 - Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s

Engedélyköteles a tevékenység?

A légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A légiközlekedési hatóság engedélye alapján.

A Kormány légiközlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki.

A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a légiközlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:

1. a lajstromozásra kötelezett légijárművek lajstromozása, lajstromozási bizonyítvány kiállítása, Magyarország Légijármű Lajstromának (a továbbiakban: lajstrom) vezetése,

2. az engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység engedélyezésével összefüggő eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenőrzése,

3. a lajstromozásra kötelezett légijárművek egyedi légialkalmasságának vizsgálata és ellenőrzése, valamint a légialkalmassági bizonyítvány kiadása és időbeli hatályának meghosszabbítása,

4. kiadja a légiközlekedési szakszemélyzet, a légiutas-kísérő, valamint a szakszolgálati engedélyhez nem kötött légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzők szakirányú képzéséhez szükséges engedélyeket, a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeit, a légiutas-kísérők tanúsítványát, valamint a szakszolgálati engedélyhez nem kötött légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzők engedélyeit.

Engedélyt előíró jogforrás: 1995. évi XCVII. törvény

1995. évi XCVII. törvény

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Szúnyogirtószer és szúnyoglárvairtó-szer légi úton történő környezetbe juttatása az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével végezhető. Az engedélyes a szúnyogirtás tényleges időpontját és helyét legkésőbb 48 órával a tevékenység megkezdése előtt bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

Bejelentést előíró jogforrás: 1995. évi XCVII. törvény

1995. évi XCVII. törvény

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmu-foosztaly

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/65/NEPEG00051

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. §-a alkalmazásában engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősülnek

a) gázmester által végezhető

aa) az I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint az egészségügyi kártevők - szolgáltatásnyújtás keretében történő - irtására való felhasználása,

ab) a II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása,

ac) a lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása,

ad) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint növényvédő szerként engedélyezett gázosítószerek árusítása, szállítása, tárolása és raktározása, valamint a gázosítás végrehajtása,

ae) etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével), valamint

b) szakképzett személy által végezhető, az a) pont ab) alpontja szerinti, továbbá az a) pont aa), ac)-ae) alpontjában foglaltakon kívüli, egészségügyi kártevők foglalkozásszerű irtására irányuló egyéb egészségügyi kártevőirtási tevékenység.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.

A tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie a 2000. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján kiadott 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendeleten meghatározott egyéb feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül ellenőrzi a szolgáltatónál a folyatni kívánt tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőségi nyilatkozata.

Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely - ha a szolgáltató egyéni vállalkozó - tartalmazza a szolgáltató természetes személyazonosító adatait, továbbá a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként - ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik - a járási hivatalt jelöli ki.

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére irányuló, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentést a szolgáltató lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés nem vehető tudomásul, ha azt a bejelentő szolgáltató nem legalább 30 nappal a tevékenység megkezdése előtt tette meg, és a tevékenység megkezdése előtt lefolytatott ellenőrzés alapján a bejelentő szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló telephelyei tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások betartásának feltételei nem biztosítottak.

Bejelentést előíró jogforrás: 2000. évi XXV. törvény

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)