Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

856002 - Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Köznevelési intézmények alapítása.

Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával, köznevelési intézmény szüneteltetést követő újraindításával, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, év közben létesített óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A költségvetési támogatási kérelmet az új köznevelési intézmény

a) alapítása, létrehozása esetén a működési engedély véglegessé válását követően, a tényleges működés első teljes hónapjának első napján az intézménnyel jogviszonyban álló,

b) átvétele esetén az átadó fenntartó által jogcímenként összeállított és hitelesített, a lemondással vagy átcsoportosítással érvényesített vagy az augusztus havi támogatások alapjául szolgáló létszámokról szóló kimutatást, valamint az új nevelési évre, tanévre az új nevelési év, tanév első napján a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók létszáma alapján, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/C. § (2) bekezdése szerinti adatlapon kell benyújtani.

Veszélyhelyzeti szabályozás:

221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a működési engedély iránti kérelem

a) új iskola indítása esetén, valamint

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 39. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz.

(2) Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény szerinti programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre vonatkozó javaslatot a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (1) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépését követő naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős miniszternek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc nap.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési alapfeladat ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési intézményt költségvetési szerv esetében a kincstár, a tankerületi központ vagy az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a hivatal, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint területileg illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság veszi nyilvántartásba. A magán köznevelési intézmény akkor vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásba vétele akkor módosítható, ha az oktatásért felelős miniszter szakvéleménye alapján alkalmas a köznevelésialapfeladat-ellátás megszervezésére A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. § (2) bekezdése szerint a köznevelési feladatokat ellátó hatósság feladatainak ellátására: A köznevelési intézményt költségvetési szerv esetében a kincstár, a tankerületi központ vagy az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a hivatal, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint területileg illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság veszi nyilvántartásba. A magán köznevelési intézmény akkor vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásba vétele akkor módosítható, ha az oktatásért felelős miniszter szakvéleménye alapján alkalmas a köznevelésialapfeladat-ellátás megszervezésére. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri oktatási azonosító számának, költségvetési szerv esetében adószámának és oktatási azonosító számának megállapítását.

Bejelentést előíró jogforrás: 2011. évi CXC. törvény

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)